Links

Takuro Abe
Osamu Fujino
Yoshiaki Fukuma
Katsuhisa Furukawa
Yoshinori Gongyo
Yukari Ito
Hajime Kaji
Ryo Kawaguchi
Masayuki Kawakita
Yujiro Kawamata
Masanori Kobayashi
Kazuhiro Konno
Shigeru Mukai
Yasunari Nagai
Hirokazu Nasu
Yuji Odaka
Hisanori Ohashi
Akira Ohbuchi
Shinnosuke Okawa
Masahiko Saito
Natsuo Saito
Taro Sano
Ichiro Shimada
Shunsuke Takagi
Shingo Taki
Toru Tsukioka
Hokuto Uehara
Takehiko Yasuda
Hisao Yoshihara


Conference

Younger generations in Algebraic and Complex geometry III

Younger generations in Algebraic and Complex geometry II